Chants

Gurudevo Daya Karo Dina Jane

Written by Nina Ram

GURUDEVO DAYA KARO DINA JANE

BHAVA SAGARA TARANA KARANA HE

RAVI NANDANA BANDHANA KHANDANA HE

SHARANAGATA KINKARA BHITAMANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

HRIDI KANDARA TAMASA BHASKARA HE

TUMI VISHNU PRAJAPATI SHANKARA HE

PARAM BRAHMA PARATPARA VEDA BHANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

MANA VARANA SASANA ANKUSA HE

NARATRANA TARE HARI CHAKSHUSHA HE

GUNAGANA PARAYANA DEVAGANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

KULA KUNDALINI GHUMA BHANJAKA HE

HRIDI GRANTHI VIDARANA KARAKA HE

MAMA MANASA CHANCHALA RATRA DINE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

RIPU SUDANA MANGALA NAYAKA HE

SUKHA SANTI VARABHAYA DAYAKA HE

TRAYA TAPA HARE TAVA NAMAGUNE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

ABHIMANA PRABHAVA VIMARDAKA HE

GATIHINA JANE TUMI RAKSHAKA HE

CHITA SANKITA VANCHITA BHAKTI DHANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

TAVA NAMA SADA SUBHA SADHAKA HE

PATITAADHAMA MANAVA PAVAKA HE

MAHIMA TAVA GOCHARA SUDDHA MANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

JAYA SAD GURU ISHWARA PRAPAKA HE

BHAVA ROGA VIKARA VINASHAKA HE

MANA JENA RAHE TAVA SHRICHARANE

GURU DEVA DAYAKARO DINA JANE.

 

 

About the author

Nina Ram

Sharing here simple joys of nature and nurture.
MBA I Engineer I Registered Yoga Teacher

2 Comments

Leave a Comment

error: Content is protected !!